Người giác ngộ không chấp giữ bên nào...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét